מוקד המועצה: 08-6257900

 

תמיכת המועצה במוסדות ציבור לשנת 2019

 

המועצה האזורית בני שמעון החליטה לכלול בתקציבה לשנת 2019 סכומים מסוימים שייעודם תמיכה במוסדות ציבור.

בהתאם להוראת החוזר המיוחד של מנכ"ל משרד הפנים מחודש אוגוסט 2006 שעניינו נוהל תמיכות במוסדות ציבור ע"י הרשויות המקומיות ("נוהל תמיכות") , החליטה המועצה על תבחינים לתמיכה.

תושבי המועצה יכולים לעיין בנוהל התמיכות ובתבחינים ולקבל העתקים וטפסי בקשה במשרדי המועצה,

בצומת בית קמה בימים א' עד ה' בין השעות 9:00- 15:00 .

כמו כן ניתן לעיין בתבחינים שאושרו במליאת המועצה מיום 10/6/18

ניתן לראות את הפרוטוקול באתר האינטרנט של המועצה.

 

סוג המוסדות הזכאים לתמיכה : עמותות כמפורט בתבחינים שאישרה המועצה.

יש למלא את בקשת התמיכה בהתאם לנוהל תמיכות על גבי טופס לבקשת תמיכה המפורט בתוספת לנוהל התמיכות.

יש למלא את כל הפרטים הנדרשים בטופס לבקשת התמיכה ולצרף את כל המסמכים והאישורים הנדרשים על-פי נוהל התמיכות.

 

את הבקשה יש למסור לידי לינדה בן סימון במשרדי המועצה.

המועד האחרון להגשת תמיכה הוא יום חמישי  31.1.2019

 

אין המועצה מתחייבת להעניק תמיכה לגוף כלשהו והיא תפעל בהתאם לנוהל התמיכות, לתבחינים שאישרה ולפי שיקול דעתה.