מוקד המועצה: 08-6257900

הוועדה המקומית לתכנון ובנייה

לחצו כאן לאתר הוועדה

 

הליך רישוי מזורז לבניית ממ"ד

מה…מה…מה…ממ"ד !?

בהתאם לחוק ההתגוננות האזרחית חובה על כל אזרח להקים מקלט (או מרחב מוגן) בכל בית או מפעל (קרי, בכל מבנה) ולצורך העניין פיקוד העורף פרסם תקנות ומפרטים להקמת מקלטים ומרחבים מוגנים.

היתרונות בהקמת ממ"ד (מרחב מוגן דירתי) ברורים לכולנו, ממ"ד מספק הגנה נגד פגיעה קרובה של רקטות וטילים.

אולם, בהיעדר ממ"ד בקרבת מקום בחירה נכונה של מרחב פנימי מוגן במבנה בו אתה מתגורר ושהייה בו בעת התקפה – מצילה חיים!

זכרו, הנחיות ההתגוננות נכתבו בדם.

אם כך, מה צריך לעשות כדי להגן על עצמנו בביתנו? לבנות ממ"ד!

מאחר וכל בניה מחייבת היתר בניה ואישור פיקוד העורף לקביעת המרחב המוגן הנדרש,

מפורסמת הוועדה הנחיות להיתר בהליך רישוי מזורז.

ליחצו כאן להורדת פרטי הליך הרישוי המזורז לבניית ממ"ד

 

היטל השבחה – קיבוצים ומושבים

  • נבקש להביא לידיעת הציבור את החלטת מליאת הועדה המקומית שהתקבלה ביחס לסוגיית תשלום היטל ההשבחה ואת הנהלים לבקשת פטור מהיטל ההשבחה.
  • בשנת 2014 ניתן פסק דינו של בית המשפט העליון, רע"א 725/05 הועדה המקומית לתכנון ובניה השומרון נ' עוזי ושפרה בלוך, בהתאם לפסק דין מנחה זה נדרשים גם הקיבוצים והמושבים לשאת בתשלומי היטל השבחה בגין תכניות משביחות.
  • מליאת הועדה המקומית דנה בסוגיה של היטל ההשבחה וקיבלה החלטה ביום 18.6.17.
  • על פי החלטה זו, במקרים בהם טרם שולם ו/או נדרש תשלום היטל השבחה, יהיה על מי שביצע מימושי זכויות (קבלת היתר בניה או מכירת של זכויות במקרקעין) מיום 1.6.16 לשאת בתשלום היטל ההשבחה בגין  המימוש.

לקריאת מלוא ההודעה, לחצו כאן.

 

הודעה בדבר הפקדת תכנית תמל/1034 אופקים חדשים

נמסרת בזאת הודעה, בהתאם לסעיפים 16(א) לחוק הותמ"ל, התשע"ד 2014, כי תכנית תמל/1034
אופקים חדשים הופקדה.
הותמ"ל דנה בתכנית בישיבתה מס' 36 מתאריך 08.02.2017 והחליטה על הפקדתה.

הודעה על הפקדת התכנית – לחצו כאן
קישור למסמכי התכנית – לחצו כאן

 

הטמעת תהליכי הרישוי בהתאם לתיקון 101 לחוק בוועדה המקומית לתכנון ובניה בני שמעון

בהתאם לחוק ובמטרה לקצר את זמן תהליך מתן היתרי הבנייה הוועדה המקומית עוברת לעבודה מלאה במערכת רישוי זמין

לידיעתכם – החל מתאריך 03/05/17 בקשות להיתרי בנייה יתקבלו דרך מערכת רישוי זמין בלבד.

לפרטים נוספים ניתן לפנות למדריכים הממוחשבים ולהנחיות:

לשמירה ולהורדת הודעה זו, לחצו כאן

 

היטל השבחה – קיבוצים ומושבים

ביום 18.6.17 החליטה מליאת הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה לדרוש היטל השבחה מכל מי שמימש את זכויותיו, כלומר קיבל היתר בנייה או מכר את זכויותיו בקרקע, מיום 1.6.2016.

היטל ההשבחה בקיבוצים מוטל על הקיבוץ מהיותו בעל הקרקע, אבל חוות דעת משפטיות שונות ופסיקות לא חד משמעיות בנושא יצרו אי בהירות ולכן, עד אשר תינתן הכרעה של בית משפט מוסמך בסוגיה, החליטה מליאת הוועדה המקומית לאפשר קבלת פטור מהיטל השבחה לפי סעיף 19 ג (1) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה, כלומר מתן פטור מהיטל השבחה לשטח של עד 140 מ"ר, לכל אחד מחברי הקיבוץ העומד בתנאים הבאים:

  • הקיבוץ מאשר כי החבר הוא המחזיק בדירה והוא יהיה רשאי להמשיך להחזיק בה למשך 4 שנים לפחות.
  • החבר ירחיב או יבנה את הדירה על חשבונו.
  • החבר יעמוד בכל תנאי בסעיף 19 ג (1) לתוספת השלישית.
  • קבלת התחייבות לפיה, במידה ויתקבל פסק דין סופי של בית משפט מוסמך לפיו אין זכאות לפטור המבוקש, ישלם מקבל הפטור את ההיטל, אם לא ישולם על ידי הקיבוץ.

לאור חוסר הבהירות הקיבוץ ו/או החבר יוכלו לבחור האם לשלם בכל זאת את היטל ההשבחה או לחתום על כתב ההתחייבות לפי סעיף ד. לעיל.

שימו לב כי הפטור הוא לשטח בנוי עד 140 מ"ר, ויש חובת תשלום היטל השבחה, על יתרת השטחים.

איך מבקשים פטור?

במידה ובוצע מימוש זכויות בעבר (מה-1.6.16 ועד לפרסום הודעה זו):

במקרה שבו בוצע מימוש זכויות, כלומר ניתן היתר בנייה או בוצעה מכירת זכויות,  החל מיום 1.6.16 ועד פרסום הודעה זו, ועד כה לא נדרש היטל השבחה, יש להעביר לוועדה בתוך 60 יום, את כל המסמכים הדרושים לשם בדיקת הפטור על ידי שמאי הוועדה.

על בסיס המסמכים שהועברו, הועדה המקומית תכין את השומה ותשלח חשבון לתשלום.

במידה והבקשה למתן פטור מהיטל השבחה תוגש רק בעקבות דרישת הועדה המקומית (ולא בתוך 60 הימים מועד פרסום הודעה זו) ויידרש תיקון שומה, מגיש הבקשה יחוייב בעלות תיקון השומה.

בחינת בקשה לפטור במקרה של  מימוש זכויות

במקרה של בקשה חדשה להיתר או מכר עתידי, יש להגיש במסגרת הבקשה את בקשת הפטור בצירוף מלוא המסמכים והאישורים בתוך 45 יום מקבלת היתר הבנייה או מיום ההודעה על המכירה.

לא ינתן פטור מהיטל השבחה לבקשות שיוגשו לאחר המועד.